Privacyverklaring Stichting Groningen-Friesland en Drenthe voor Roemenië 

De Stichting Groningen-Friesland en Drenthe voor Roemenië verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de wetgeving welke geldt in Nederland en ook in Roemenië. Wij vinden privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met persoonsgegevens om.

Persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels wij ons houden.

1.       Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van:

  • de door deelnemers, donateurs en vrijwilligers in Nederland en door personen woonachtig in Roemenië verstrekte persoonlijke informatie en
  • data verkregen naar aanleiding van bezoek aan en gebruik van onze website.

2.       Verwerking van gegevens

De stichting houdt een administratie bij van deelnemers-, donateurs-, geïnteresseerden en vrijwilligers. Daarin zijn de gegevens van personen woonachtig in Nederland vastgelegd.

Deelnemers en geïnteresseerden zijn personen die zich hebben aangemeld voor toezending van de periodieke Rondzendbrief.

Donateurs zijn personen die vrijwillig een financiële bijdrage overmaken en vrijwilligers de personen die zich persoonlijk inzetten voor  onze stichting voor het verrichten van diverse werkzaamheden. De stichting kent geen leden.

De stichting informeert periodiek via een Rondzendbrief over de mogelijkheid van het inleveren van goederen voor de transporten naar Roemenië. Daarbij worden ook de mogelijkheden aangegeven om een financiële bijdrage te leveren aan een aantal specifieke projecten.

Het werk van de stichting wordt gefinancierd door een deel van de te betalen transportvergoeding en door giften van deelnemers en donateurs.

Wij gebruiken persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en bankgegevens) zoals op het daarvoor bestemde Opdrachtformulier is aangegeven voor machtiging tot afschrijving.

Het verzamelen van persoonsgegevens vindt plaats wanneer u zich aanmeldt voor onze Rondzendbrief of wanneer u zich aanmeldt als donateur of vrijwilliger.

Ook vindt werving plaats via een aanmeldformulier op de website.

Financiële data en persoonsgegevens worden opgenomen om uitvoering te geven aan de machtiging tot inning van de transportbijdragen en/of donaties door de Rabobank zoals vermeld op het Opdracht- en machtigingsformulier.

Van de bij de inzameladressen ingeleverde Opdracht- en machtigingsformulieren worden bij deze adressen geen gegevens bewaard.

Vanaf de ingediende en ingevulde Opdracht- en machtigingsformulieren worden voor de uitvoering van de transporten de gegevens hiervan opgenomen op de distributielijsten voor de chauffeurs en de begeleiders van de transporten ten behoeve van de distributie door de contactadressen in Roemenië. De daarop vermelde personen dienen voor de ontvangst van de aan hen  geadresseerde goederen op de lijsten hun handtekening te plaatsen.

Alle goederen worden middels een code aan geadresseerde getransporteerd.

 

  1. Gegevens over personen en gezinnen in Roemenië

De stichting houdt een registratie bij van “adoptiegezinnen” in Roemenië  die door personen en gezinnen woonachtig in Nederland worden ondersteund. Daarnaast is er een wachtlijst van personen en gezinnen woonachtig in Roemenië bij die zich schriftelijk hebben aangemeld met het verzoek om financiële of materiële ondersteuning door personen of families in Nederland.

Via de Rondzendbrief worden de meest schrijnende personen en gezinnen zonder vermelding van namen onder de aandacht gebracht van de deelnemers, donateurs en geïnteresseerden. Als zich iemand aanmeldt voor sponsoring aan een persoon of gezin van de wachtlijst dan worden de aanwezige gegevens daarvoor verstrekt.

Tenslotte is een bestand aanwezig waarin personen zijn opgenomen voor wie medicijnen in Roemenië worden gekocht en verstrekt op basis van ontvangen recepten afgegeven door de huisarts van betrokkene.

4.       Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. Dit is ook op de Rondzendbrief aangegeven. U kunt uw wijzigingen telefonisch doorgeven aan de secretaris (0591-635565); via email aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch aan de penningmeester (0592-242262); via email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten.

U kunt een verzoek om verstrekking van informatie indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de secretaris van de Stichting GFD voor Roemenië, Bostuin 8, 7813 BR Emmen.

5.       E-mail en post

Wanneer u als deelnemer voor onze Rondzendbrief, als donateur of geïnteresseerde uw e-mailadres of postadres hebt verstrekt, wordt u per e-mail of post geïnformeerd om u op de hoogte te brengen van ons werk en resultaten.

6.       Afmelden e-mailberichten of toezending per post

Wilt u geen berichten van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden bij de secretaris via email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of per post aan het adres van de secretaris, Bostuin 8, 7813 BR Emmen.

7.       Bezoek aan onze website

De stichting gebruikt op haar website geen cookies. Uw gegevens worden niet met derden uitgewisseld.

8.       Beveiliging en datalekken

De stichting heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking.

Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor de bestuursleden die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Gegevens op de website worden onverwijld verwijderd wanneer de betrokkene of diens wettelijke vertegenwoordiger daarom verzoekt.

Gegevens worden vastgelegd in een speciaal daartoe door een softwarehuis ontwikkeld systeem voor verenigingen en stichtingen. Het systeem is voorzien van faciliteiten voor het maken van database backups zodat herstel van gegevens gewaarborgd is.

In geval van een geconstateerd datalek of een vermoeden daarvan wordt hiervan kennis gegeven aan betrokkenen als dit waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor hun persoonlijke levenssfeer.

Als een datalek leidt tot ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens of als een aanzienlijke kans bestaat dat dit gebeurt dan dient melding hiervan plaats te vinden conform dbeleidsregels meldplicht datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

  1. Toegestane bewaartermijn

De persoonsgegevens moeten worden verwijderd uiterlijk 2 jaar nadat de deelnemer, donateur of geïnteresseerde heeft aangegeven dat hij niet langer voorzien wenst te worden van informatie over de werkzaamheden van de stichting. Langer bewaren van de gegevens is alleen toegestaan als deze noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke bewaarplicht.

Bestandsinformatie blijft 7 jaar in het systeem aanwezig.

10.   Vragen over privacybeleid

De stichting houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met de secretaris van de stichting. Zijn gegevens vindt u aan het eind van dit document.

11.   Contactgegevens

Onze contactgegevens voor vragen / opmerkingen / klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens zijn:

Stichting Groningen-Friesland en Drenthe voor Roemenië

t.a.v. de heer W. Loonstra, secretaris, Bostuin 8, 7813 BR Emmen, telefoonnummer 0591-635565, e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en bezit de ANBI-status.

 

 

 

Vastgesteld door het bestuur van de

Stichting Groningen-Friesland en Drenthe voor Roemenië

In zijn vergadering gehouden op 14 mei 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privacy verklaring Stichting GFD voor Roemenië. Versie: 02/2018.

Joomla templates by a4joomla